51.8236363,-4.489486700000043,13

Cysylltu a ni

Ysgol Griffith Jones
Heol yr Orsaf San Cler
Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Ffôn:01994 230 589
Ebost:admin@griffith.ysgolccc.org.uk


Ysgol Griffith Jones


Tymor yr Hydref / Autumn Term

MEDI / SEPTEMBER

Clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol wythnosol i ddisgyblion  Bl 3-6 yn dechrau 

(gorffen ar 27/11/18)

11

Weekly after-school activity clubs for Yrs 3-6 pupils commence

(finish on 27/11/18)

Gwersi nofio dyddiol i blant Bl 4

19-28

Daily swimming lessons for Yr4 pupils

Trawsgwlad Ysgolion Cynradd Sir Gâr ar Faes y Sioe, Nantyci - 4.30yh

20

Carmarthenshire Primary Schools Cross-Country Competition at Nantyci Showground - 4.30pm

Ffotograffydd Finesse 8.45yb

(Lluniau unigol, grŵp a teuluoedd - croeso i siblingiaid o bob oed i gael eu lluniau i’w tynnu.)

24

Finesse Photographer 8.45am

(Individual, group and family photos - older and younger siblings are welcome to have their photo taken.)

Bore Coffi Macmillan

Neuadd yr Ysgol -10.00yb

28

Macmillan Coffee Morning

School Hall - 10.00am

Rygbi’r Urdd Bl5&6 – Clwb y Cwins, Abergwili

28

Yr5&6 Urdd Rugby Tournament – Abergwili

 

 

 

HYDREF / OCTOBER

Brechiad Ffliw – Disgyblion Derbyn, 1, 2, 3,4,5,6

1

Flu Vaccine – Reception, 1, 2, 3, 4, 5 & 6 pupils

 Pêl-droed Cymysg yr Urdd Bl5&6,

Ysgol Maes y Gwendraeth

11

Urdd Mixed Football Competition,

Ysgol Maes y Gwendraeth

Ffair Lyfrau yn y neuadd – 3.00-4.15pm

9-11

Book Fair in the hall – 3.00-4.15pm

Nosweithiau Rieni

15+16

Parents Evenings

 Pêl-droed yr Urdd i Ferched Bl5&6

Ysgol Maes y Gwendraeth

16

Yr5&6 Girls Urdd Football Tournament

Ysgol Maes y Gwendraeth

Gwasanaeth Diolchgarwch - casglu at elusen

19

Thanksgiving Service - collection for charity

Gala Nofio yr Urdd - Caerfyrddin

22

Urdd Swimming Gala - Carmarthen

Gwersyll Pentywyn (Bl6)

22-26

Pendine Camp (Yr6)

HANNER TYMOR     29/10- 02/11      HALF TERM

 

 

 

TACHWEDD / NOVEMBER

Cystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd Bl5&6

Y Pod, Caerfyrddin

8

Yr5&6 Urdd Netball Tournament

The Pod, Carmarthen

Sioe Theatr y Lyric – Bl2-6 Ffrwd Gymraeg

(Dyddiad i’w gadarnhau)

15

Lyric Theatre Show – Yrs2-6 Welsh Stream

(Date to be confirmed)

Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd

29

Urdd Gymnastic Competition

Bingo Ben

yn neuadd yr ysgol, drysau’n agor  6.30yh

29

Bingo Ben

in the school hall, doors open 6.30pm

RHAGFYR / DECEMBER

Ffair Nadolig CRAFf

7

PTFA Christmas Fayre

Cyngerdd Nadolig (6.00yh)

11

Christmas Concert (6.00pm)

Cyngerdd Nadolig (1.30yh)

Pob plentyn rhan-amser i ddod i sesiwn y PRYNHAWN os gwelwch yn dda.

12

Christmas Concert (1.30pm)

All part-time pupils to attend the AFTERNOON session please.

Cyngerdd Nadolig (6.00yh)

12

Christmas Concert (6.00pm)

Sioe Theatr y Torch - Dosb:  OLWEN & MYRDDIN

14

Torch Theatre - Class: OLWEN & MYRDDIN

Parti Nadolig Meithrin-Bl2

Pob plentyn rhan-amser i ddod i sesiwn y PRYNHAWN os gwelwch yn dda.

Pawb i wisgo dillad eu hunain / dillad parti.

17

Nursery-Yr2 Christmas Party

All part-time pupils to attend the AFTERNOON session please.

Everyone to wear own clothes / party clothes.

Cinio Nadolig

19

Christmas Dinner

Sioe Nadolig Martyn Geraint yn Theatr y Lyric

Disgyblion  Meithrin i Fl1

Pob plentyn rhan-amser i ddod i sesiwn y BORE os gwelwch yn dda.

20

Martyn Geraint Christmas Show at The Lyric

Nursery to Yr1 pupils

All part-time pupils to attend the MORNING session please.

Parti Nadolig Bl3-6

Pawb i wisgo dillad eu hunain /dillad parti.

20

Yr3-6 Christmas Party

Everyone to wear own clothes / party clothes.

Diwrnod ola’r tymor

ysgol yn cau ar gyfer GWYLIAU’R NADOLIG

21

Last day of term

school breaks for CHRISTMAS HOLIDAYS

 

 

 

IONAWR 2019 JANUARY

Diwrnod HMS - Ysgol ar gau i ddisgyblion

7

INSET Day - School closed for pupils

Dydd Mawrth - Dechrau Tymor y Gwanwyn

8

Tuesday - Spring Term commences