51.8236363,-4.489486700000043,13

Cysylltu a ni

Ysgol Griffith Jones
Heol yr Orsaf San Cler
Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Ffôn:01994 230 589
Ebost:admin@griffith.ysgolccc.org.uk


Ysgol Griffith Jones

TYMOR Y GWANWYN 

2018

SPRING TERM

Ionawr / January

Ymarferion wythnosol i’r côr a’r partïon canu yn cychwyn (bob dydd Iau tan 01/03/18)

25

Weekly practice for choir and singing groups commence (every Thursday until 01/03/18)

Trip i Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru: 

RHIANNON / MYRDDIN / PWYLL

29

Trip to the  National Botanic Garden of Wales:

RHIANNON / MYRDDIN / PWYLL

Cystdleuaeth CogUrdd – Rownd 1 yn yr ysgol

30

CogUrdd Competition – Round 1 in school

Ymarferion wythnosol i’r grŵp dawns creadigol yn cychwyn (bob dydd Mawrth tan 27/02/18)

30

Weekly practice for creative dance group commence (every Tuesday until 27/02/18)

Ymarferion wythnosol i’r grŵpiau dawnsio gwerin yn cychwyn (bob dydd Mercher tan 28/02/18)

31

Weekly practice for folk dancing groups commence (every Wednesday until 28/02/18)

Chwefror / February

Cwrs Beicio i ddisgyblion Bl6

5-8

Yr6 Cycling Course

Cystadleuaeth CogUrdd – Rownd 2 yn yr ysgol

5

CogUrdd Competition – Round 2 in school

Diwrnod Diogelwch ar y We

6

Internet Safety Day

Cystadleuaeth Rhanbarthol CogUrdd: Ysgol Maes y Gwendraeth 4.00yh

12

County CogUrdd Competition: Ysgol Maes y Gwendraeth 4.00pm

Gwasanaeth Dosbarth:  MYRDDIN

16

Class Assembly: MYRDDIN

GWYLIAU HANNER TYMOR

19-23

HALF TERM HOLIDAY

Rhagbrofion Canu: Ysgol Griffith Jones 1.15yh (£1.00 Tâl mynediad i Oedolion)

27

Singing Prelims:  Ysgol Griffith Jones 1.15pm

(£1.00 adult entry fee)

Rhagbrofion Llefaru:  Ysgol Griffith Jones 1.15yh (£1.00 tâl mynediad i oedolion)

28

Reciting Prelims:  Ysgol Griffith Jones 1.15pm

(£1.00 adult entry fee)

Mawrth / March

Dathlu Gŵyl Dewi: y plant i wisgo Gwisg Gymreig

1

Celebrating St David’s Day: the children to wear Welsh Costume

Eisteddfod Cylch Cwm Taf (gan gynnwys holl cystadleuthau dawns) - Ysgol Griffith Jones 10.00yb (£4.00 tâl mynediad i oedolion)

3

Cwm Taf Area Eisteddfod (including all dance competitions) - Ysgol Griffith Jones 10.00am

(£4.00 adult entry fee)

Gwasanaeth Dosbarth:  BECA

8

Class Assembly:  BECA

Dathlu Diwrnod y Llyfr

8

Celebrating World Book Day

Cystadleuaeth Trawsgwlad i Ysgolion Cynradd Dyfed ar Faes y Sioe, Nantyci - 4.30yh

15

Dyfed Primary Schools Cross-Country Competition at Nantyci Showground - 4.30pm

Eisteddfod Ddawns yr Urdd Rhanbarth Gorllewin Myrddin Cynradd ac Uwchradd:

Ysgol y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin - 5.00yh

(£4.00 tâl mynediad i oedolion)

19

Urdd Primary & Secondary County Dancing Competition: Ysgol Griffith Jones - 5.00pm

(£4.00 adult entry fee)

Gwasanaeth Dosbarth: Pwyll

23

Class Assembly: Pwyll

Gweithgareddau 'Sport Relief' 23 Sport Relief Activities

Gŵyl Offerynnol yr Urdd (pob cystadleuaeth offerynnol yr Eisteddfod):  10.00yb yn Neuadd Pontyberem (£4.00 tâl mynediad i oedolion)

23

Urdd Instrumental Festival (for every Eisteddfod instrumental competition): Pontyberem Hall – 10.00am

(£4.00 adult entry fee)

Sioe i’r ysgol gyfan – ‘Robin Hood’

23

Whole school show - ‘Robin Hood’

Eisteddfod Cynradd Rhanbarth Gorllewin Myrddin:  Ysgol y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin - 9.00yb (£4.00 tâl mynediad i oedolion)

24

County Primary Eisteddfod:  

QE High School, Carmarthen, 9.00am

(£4.00 adult entry fee)

Noson Rieni

26+27

Parents’ Evening

Gwasanaeth Dosbarth:  CULHWCH

29

Class Assembly:  CULHWCH

Diwrnod Ola’r Tymor

29

Last Day of Term

Ebrill/April

GWYLIAU’R PASG

2-13

EASTER HOLIDAYS

Dydd Llun - Diwrnod HMS - dim ysgol i blant

16

Monday - INSET - no school for children