Bingo1 Bingo2 Llyfrau Newydd IMG 2467 IMG 2463 IMG 1217 IMG 3214 IMG 3219 IMG 0355 IMG 0377


Ysgol Griffith Jones

C.R.A.Ff

Beth yw’r GRAFf?

 Grŵp o bobl sy’n cynnwys rhieni, athrawon a ffrindiau’r ysgol sy’n cyd-weithio i drefnu gweithgareddau cymdeithasol ac i godi arian.

Beth yw nod y GRAFf?

  • Codi arian i brynu adnoddau a fydd o fudd i’r plant sydd y tu hwnt i gyllid yr ysgol.

  • I drefnu gweithgareddau cymdeithasol i’r plant, rhieni a ffrindiau er mwyn hyrwyddo cysylltiadau â’r gymuned.

Pwy all fod yn aelodau o’r GRAFf?

 Mae unrhyw un sydd â phlant yn yr ysgol neu sy’n gweithio yn yr ysgol yn aelod.

 Sut allwn ddarganfod mwy?

Bob blwyddyn ym mis Medi mae yna gyfarfod blynyddol cyffredinol sy’n agored i’r staff a’r rhieni i gyd. Mae hwn yn gyfle da i gyfarfod â phobl am y tro cyntaf ac i glywed am waith a chynlluniau’r gymdeithas. Dewch i’r cyfarfod i glywed mwy. Bydd croeso cynnes i newydd ddyfodiaid.

Cynllunio a Threfnu

 Mewn awyrgylch anffurfiol, bydd y gymdeithas a’r aelodau yn trafod gweithgareddau a syniadau newydd. Yn y cyfarfodydd yma fe ystyrir syniadau ar gyfer codi arian. Dyma’ch cyfle chi i rannu eich syniadau.

 Byddwch yn rhan o’r GRAFf

 Gall bod yn rhan o’r GRAFf ddod â mwynhad i chi a bydd yn hyrwyddo perthynas eich teulu â’r ysgol. Bydd Mamau, Tadau, Staff a Ffrindiau’n cyfuno gan gyfrannu at awyrgylch gyfeillgar yr ysgol. Caiff bawb groeso cynnes ar unrhyw adeg, ac nid yw byth yn rhy hwyr i ymuno. Rydym bob amser yn chwilio am aelodau newydd a syniadau ffres, am gymorth i redeg stondinau mewn ffair  am hanner awr  - neu am unrhyw fath o gyfraniad.  Caiff pob cymorth ei werthfawrogi.

 Sut i gysylltu â’r GRAFf?

 Y ffordd hawsaf i gysylltu yw gadael neges yn y Swyddfa a bydd aelod o bwyllgor y GRAFf yn cysylltu nôl.

 Codi Hwyl Wrth Godi Arian

 Dros y blynyddoedd mae haelioni pawb sy’n rhan o gymuned Ysgol Griffith Jones wedi galluogi’r GRAFf i gyfrannu miloedd o bunnoedd tuag at wahanol brosiectau. Mae pobl wedi dangos creadigrwydd wrth drefnu gweithgareddau newydd ochr yn ochr â’r hen syniadau dibynadwy. Mae awyrgylch gyfeillgar yn ein cyfarfodydd ac mae croeso i bawb i ddod i dystio i’n gwaith.

 Gweithgareddau Cymdeithasol, Hwyliog

 Nid codi arian yw’r unig nod. Mae cael cyfle i gymdeithasu’r un mor bwysig ac mae’r gweithgareddau yn gyfle i blant a rhieni i greu ffrindiau newydd yn Ysgol Griffith Jones.

Mae gan y GRAFf hanes llwyddiannus dros ben o godi arian.

Mae’r llwyddiant hwn wedi ei wreiddio mewn naws o gyd-weithio fel tîm wrth godi arian ac wrth gymdeithasu. Gallwch chithau hefyd fod yn rhan o’r tîm yma.

Gweithgareddau’r presennol a’r gorffennol

 

Bingo Ben

 

Ffair Nadolig

 

Noson Gwis

 

Rasys Ceffylau

 

Cerdded, Seiclo, Darllen Noddedig

 

Sioe Ffasiynau

 

Disgos

 

Ras Hwyaid

 

Ffair Haf

 

Dawns Sant Ffolant

 

Criced

 

Noson Lawen

 

Ffair Greiriau

 

Adnoddau a brynwyd gan y GRAFf

 

Piano

 

Cluniaduron

 

Llyfrau Darllen

 

Troli Cluniaduron

 

Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol

 

Llenni i’r Neuadd

 

Sgrin ac Uwchdaflunydd

 

Allweddell

 

Dillad Chwaraeon

 

Ffrâm Ddringo i’r Iard

 

Teganau a Gemau i’r Iard

 

System Sain

 

Llwybr Antur a Wal Ddringo

 

Gwisgoedd Dawnsio Gwerin

 

Ein Targed Nesaf

 

Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol i’r Feithrinfa  - £3,000

Adnoddau Mathemateg - £2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arian a godwyd gan y GRAFf – Money raised by PTFA

2011-12

£3,349.32

2012-13

£3,599.50

2013-14

£4,208.65

2014-15

£4,479.89

2015-16

£4,124.35