Ysgol Griffith Jones

Datblygu Meddwl ac Asesu ar gyfer Dysgu

Yn 2009 gwahoddwyd Ysgol Griffith Jones gan APADGOS i gymeryd rhan yn yr rhaglen Gymreig. Cadarnhaodd hyn yr ysgol i fod yn “Ysgol Meddwl” gan ei bod eisioes wedi derbyn hyfforddiant mewn rhaglenni “Dewch i Feddwl” a “Came”. 

Dechreuodd APADGOS (Yr Adran Plant,Addysg,Dysgu Gydol Oes a Sgiliau) y rhaglen Datblygu Meddwl ac Asesu ar Gyfer Dysgu yn 2005.Ffocysodd y rhaglen ar ddatblygu, gweithredu a lledaenu arfer dda, yn y dysgu o ddatblygu meddwl ac asesu ar gyfer strategaethau dysgu. 

Prif nod y rhaglen yw i:

  • gwella perfformiad
  • bod y dysgwr yn cymryd mwy o ran yn eu dysgu
  • newid arfer y dosbarth felly yn gwella’r addysgu
  • cynyddu’r nifer o wersi creadigol.

Gelir ystyried y broses gyfan o ddatblygu meddwl yn broses gylchol fel bod yr hyn a ddysgwyd o fyfyrio yn gallu bwydo’n ol i’r dasg nesaf. 

Datblygu meddwl – cylchol y dysgwr. 

 Meta

Dylid nodi bod “meddwl am feddwl”( metawybyddiaet) wrth wraidd pob math o ddysgu; mae’n rhaid i ddysgwyr ddadbacio ei meddwl er mwyn gwerthfawrogi’r strategaethau y maent wedi’u defnyddio i ddysgu,cymathu’r dysgu sydd wedi digwydd a chysylltu’r dysgu a chyd-destun newydd. Hwn yw’r cynhwysyn hanfodol sy’n gwneud y dull dysgu yn un cylchol. 

Yn Ysgol Griffith Jones, er mwyn gweithredu’r egwyddorion meddwl yn rhesymol, defnyddiwn ystod o strategaethau meddwl ag offer meddwl. Esiampl o’r offer cyson yw:

  • 2 Seren a Dymuniad
  • Y Goeden Gwestiynau
  • Y Gadair Goch
  • Byrddau Gwyn

Fel rhan o’r strategaethau byddwn yn - cynyddu amser i feddwl a dim dwylo i fyny, 

Esiampl o’r offer a ddefnyddiwyd yw map cysyniad, llinellau ffawd, siart KWL, graffiau byw a rhestru diemwnt. 

Gall ddatblygu asesu ar gyfer dysgu ei osod mewn tri maes sef:- cwestiynu, darparu adborth i ddysgwyr ag asesiad cyfoedion a hunanasesiad. Eto defnyddiwyd ystod o offer ar gyfer asesu. 

Mae manteision y rhaglen yn amlwg wrth i’r disgyblion gymryd fwy o ran yn eu haddysg, hybu eu dysgu a meddwl i fod yn fwy gweithredol a llunio cyfleon iddynt fyfyrio, felly yn eu creu yn ddysgwyr annibynnol. Mae dysgwyr Ysgol Griffith Jones yn fwy pendant wrth gynnig barn, gwell cyfathrebwyr ac yn unigolion hunan hyderus.