Ysgol Griffith Jones

Cynllun Hybu Iechyd

Ysgolion Iach Logo

Cynllun Hybu Iechyd Sir Gaerfyrddin 

IMG 0028

Mae Ysgol Griffith Jones yn Ysgol Iach swyddogol, sy’n  hyrwyddo ac yn annog ffordd iach o fyw fel un o’i phrif blaenoriaethau. Llwyddodd y plant,staff a’r gymuned  fwynhau dysgu a manteisio wrth weithredu nifer o brosiectau’r sy'n glwm wrth y cynllun. 

Mae’r Prosiect yn rhan o gynllun Sefydliad Iechyd Y Byd,”Rhwydwaith Ewropiaidd o Ysgolion sy’n Hybu Iechyd”.

Mae’r prosiect yn edrych ar ffyrdd y gall ysgolion gyfrannu at iechyd disgyblion,athrawon a’r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchoedd o fewn ysgolion sy’n hybu iechyd. 

Mewn ysgol sy’n hybu iechyd: 

 • caiff iechyd ei ddysgu drwy’r cwricwlwm ffurfiol.
 • mae ysytriaethau iechyd yn treiddio drwy’r cwricwlwm cudd neu drwy ethos yr ysgol.
 • datblygir cysylltiadau rhwng y cartref, yr ysgol a’r gymuned gyfagos.

Derbyniwyd pedair deilen (lefel) gan Ysgol Griffith Jones yn barod a byddwn yn derbyn y bumed deilen yn ystod Tymor yr Haf eleni.

IMG 0027

IMG 0026

 

Lefel 1:

Yr Amgylchfyd e.e 

 • rhan o gynllun eco-sgolion.(llunio pwyllgor Eco)
 • asesu a gwella ailgylchu tu fewn yr ysgol.(cynyddu nifer o finiau sbwriel,ailgylchu cardiau Nadolig,papur,plastig,ffonau symudol a chartrisenni inc).
 • perthyn i brosiect “Big Arts Week”(llunio baneri ffabrig)

Hybu Ffitrwydd 

 • Gweithgareddau all-gyrsiol (Urdd, gweithgareddau awyr agored,Campau’r Ddraig, tenis, golff)
 • sefydlu bocs adnoddau chwaraeon amser egwyl.

Lefel 2:

Gweithgareddau ymestynnol ar yr Amgylchfyd 

 • parhad a chynyddu ar nifer o weithgareddau ailgylchu yr ysgol
 • gwelliannau i gyfleusterau cegin plant a staff.
 • adeiladu yr ystafell allanol

Iechyd a lles yr ysgol

 • sefydlu Cyngor Ysgol
 • amrywiaeth o weithgareddau elusennol
 • amser cylch

Lefel 3:


Diogelwch 

 • datblygiad gwybodaeth staff – Cwrs Arlwyo lefel 2
 • ymweliad nyrs yr ysgol
 • cynllun”Heartstart”
 • perthyn i Gynllun Heddlu Cymru Gyfan

Sylwebyddion 

 • adolygu polisi Iechyd a Diogelwch yr ysgol.
 • mewnbwn y Cynulliad ar beryglon ysmygu ( Bagiau Baco)
 • gweithgareddau o’r we.
 • perthyn i Gynllun Heddlu Cymru Gyfan

Lefel 4:  

Maeth 

 • Integreiddio gywbodaeth ar faeth i’r cwricwlwm
 • Gwella deallusrwydd o ran ffeithiau maeth (plat bwyd, bwyta’n iach a defnyddio’r bocs ‘Cook it.’)
 • Cyflwyno  Masnach Deg i’r plant
 • Gweithgareddau arbenning sy’n gysylltiedig â bwyd  (siop ffrwythau, ‘Gwener Gwasgu’ – “smoothies” a datblygu’r ardd)

Lefel 5:  

Hylendid 

 • Creu a datblygu polisi hylendid yr ysgol
 • Codi ymwybyddiaeth y disgyblion o bwysigrwydd golchi dwylo (cynnal cystadleuaeth posteri)
 • Gwella hylendid y toiledau (rota gwirio hylendid)
 • Integreiddio gywbodaeth ar hylendid i’r cwricwlwm (firysau, paratoi ffrwythau a man cadw bwyd)
 • Codi ymwybyddiaeth y staff o hylendid
 • Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd glanhau dannedd (ymweliad gan ddeintydd)

Mae ein gweithgareddau iechyd yn rhan annatod o addysg ein plant sy’n creu agwedd mwy cyfrifol  ac ysbrydoledig tuag at ddyfodol sy’n gofalu.