51.8236363,-4.489486700000043,13

Contact us

Ysgol Griffith Jones
Station Road, St. Clears
Carmarthenshire, SA33 4BT

Tel:01994 230 589
Email:admin@griffith.ysgolccc.org.uk


Ysgol Griffith Jones

Dyddiadau i’w Cofio - TYMOR YR HAF   2018   SUMMER TERM - Dates to Remember

Ebrill / April

Ymarfer Côr Proms Bl6

Neuadd Ddinesig San Pedr

25

Yr6 Proms Choir Practice

St Peter’s Civic Hall

Nyrs yr Ysgol yn sgrinio plant Derbyn

25+26+30

School Nurse screening Reception pupils

Cystadleuaeth Celf a Chrefft yr Urdd  - Arddangosfa o’r eitemau yn Neuadd Pontyberem 4.00-6.00yh (£1 tâl mynediad i oedolion)

26

Urdd Art & Craft Competition

Exhibition of entries at Pontyberem Hall

4.00-6.00pm (£1 Adult entry fee)

Trip i Amgueddfa Abergwili

Dosbarthiadau:

 BRANWEN,CULHWCH & OLWEN

27

Trip to Abergwili Museum

Classes: 

BRANWEN,CULHWCH & OLWEN

Mai / May

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol Bl2-6

2-9

National Reading & Numeracy Tests Yrs2-6

Athletau Sir Gâr yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin - 5.00-7.00yh

9

Carmarthenshire  Athletics in Carmarthen Leisure Centre - 5.00-7.00pm

Cyfarfod CRAFf 7.00yh

10

PTFA meeting 7.00pm

Cyngor Ysgol (Bl5a6) yn ymweld â’r Gât

14

School Council(Yrs5&6) visit to The Gate

Ffair Lyfrau yn y neuadd – 3.00-4.15pm

15-17

Book Fair in the hall – 3.00-4.15pm

Gwasanaeth Dosbarth GWENLLIAN

18

GWENLLIAN Class Assembly

Casgliad Bag2School

18

Bag2School Collection

Cystadleuaeth Criced yr Urdd - Bl4

21

Yr4 Urdd Cricket Competition

Gwasanaeth Dosbarth OLWEN

25

OLWEN Class Assembly

GWYLIAU HANNER TYMOR   28/05/18- 01/06/18     HALF-TERM HOLIDAY

Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed ar faes y Sioe, Llanelwedd

Brecon and Radnorshire Urdd National Eisteddfod at the Royal Welsh Showground

y canlynol yn cystadlu / the following competing:

Dydd Llun/Monday 28/05/18 @ 7.45yb/am -  Grŵp Dawnsio Gwerin Bl 3a4 / Yr 3&4 Folk Dancing Group

Dydd Llun/Monday 28/05/18 @ 9.45yb/am – Grŵp Dawnsio Creadigol / Creative Dance Group

Dydd Mawrth/Tuesday 29/05/18 @ 9.45yb/am – Unawd/Solo Cerdd Dant – Enola Holroyd

Dydd Mawrth/Tuesday 29/05/18 @9.45yb/am- Grŵp Dawnsio Gwerin Bl 5&6 / Yr 5&6 Folk Dancing Group

Mehefin / June

Ymarfer Côr Proms Bl6

Neuadd Ddinesig San Pedr

4

Yr6 Proms Choir Practice

St Peter’s Civic Hall

Ymweliad Bl5 ag Ysgol Bro Myrddin (ZooLab)

5

Yr5 visit to Ysgol Bro Myrddin (ZooLab)

Athletau Ysgol Dyfed - Caerfyrddin

5.00-7.00yh

6

Dyfed Schools Athletics - Carmarthen

5.00-7.00pm

Cyngerdd y Proms 7.00yh – Theatr Ffwrnes, Llanelli  (Swyddfa Docynnau 0845 2263510)

12

Proms Concert 7.00pm – Ffwrnes Theatre, Llanelli

(Box Office 0845 2263510)

Noson i rieni newydd (Bl6) Ysgol Dyffryn Taf 6.00yh

13

Ysgol Dyffryn Taf new parents meeting (Yr6)

6.00pm

Mabolgampau Ysgol

Meithrin-Bl2 yn y bore (9.45yb)

 Bl 3-6 yn y prynhawn (1.15yh)

14

School Sports

Nursery-Yr2 in the morning (9.45am)

Yrs 3-6 in the afternoon (1.15pm)

Sioe Sanclêr

16

St Clears Show

Cyfarfod cyhoeddus Eisteddfod yr Urdd 2021

(Sir Gâr) -  7.00yh (lleoliad i’w gadarnhau

25

Public meeting Urdd Eisteddfod 2021 (Carmarthenshire)

7.00pm (location to be confirmed)

Carnifal Sanclêr

30

St Clears Carnival

Gorffennaf / July

Ymweliad Bl6 ag Ysgol Bro Myrddin

5&6

Yr6 visit to Ysgol Bro Myrddin

Ymweliad Bl6 ag Ysgol Dyffryn Tâf

5&6

Yr6 visit to Dyffryn Tâf School

7.00yh - Noson i Rieni Bl6 - Ysgol Bro Myrddin

5

7.00pm - Yr6 Parents Evening - Ysgol Bro Myrddin

7.00yh - Barbeciw Bl6 yn Ysgol Dyffryn Taf

5

7.00pm - Yr6 Barbecue - Ysgol Dyffryn Taf

Ymweliad Bl5 ag Ysgol Dyffryn Taf

13

Yr5 visit to Ysgol Dyffryn Taf

Gŵyl Canol Dref (Siarter Iaith) yng Nghaerfrddin

14

Canol Dref Festival in Carmarthen

Gwasanaeth Gadael Bl6 & Diwrnod ola’r tymor

20

Yr6 Leavers’ Service & Last day of term

Dydd Llun - Diwrnod HMS – i’w gadarnhau

23

Monday - INSET – to be confirmed

Dydd Mawrth - Diwrnod HMS 

dim ysgol i blant

24

Tuesday - INSET

no school for children

Medi / September

Dydd Llun - Diwrnod HMS - dim ysgol i blant

3

Monday - INSET - no school for children

Dydd Mawrth - Dechrau Tymor yr Hydref

4

Tuesday - Autumn Term commences

Ffotograffydd Finesse

(lluniau unigol, grŵp a teuluoedd)

24

Finesse Photographer

(individual, group and family photos)

 

TYMOR Y GWANWYN 

2018

SPRING TERM

Ionawr / January

Ymarferion wythnosol i’r côr a’r partïon canu yn cychwyn (bob dydd Iau tan 01/03/18)

25

Weekly practice for choir and singing groups commence (every Thursday until 01/03/18)

Trip i Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru: 

RHIANNON / MYRDDIN / PWYLL

29

Trip to the  National Botanic Garden of Wales:

RHIANNON / MYRDDIN / PWYLL

Cystdleuaeth CogUrdd – Rownd 1 yn yr ysgol

30

CogUrdd Competition – Round 1 in school

Ymarferion wythnosol i’r grŵp dawns creadigol yn cychwyn (bob dydd Mawrth tan 27/02/18)

30

Weekly practice for creative dance group commence (every Tuesday until 27/02/18)

Ymarferion wythnosol i’r grŵpiau dawnsio gwerin yn cychwyn (bob dydd Mercher tan 28/02/18)

31

Weekly practice for folk dancing groups commence (every Wednesday until 28/02/18)

Chwefror / February

Cwrs Beicio i ddisgyblion Bl6

5-8

Yr6 Cycling Course

Cystadleuaeth CogUrdd – Rownd 2 yn yr ysgol

5

CogUrdd Competition – Round 2 in school

Diwrnod Diogelwch ar y We

6

Internet Safety Day

Cystadleuaeth Rhanbarthol CogUrdd: Ysgol Maes y Gwendraeth 4.00yh

12

County CogUrdd Competition: Ysgol Maes y Gwendraeth 4.00pm

Gwasanaeth Dosbarth:  MYRDDIN

16

Class Assembly: MYRDDIN

GWYLIAU HANNER TYMOR

19-23

HALF TERM HOLIDAY

Rhagbrofion Canu: Ysgol Griffith Jones 1.15yh (£1.00 Tâl mynediad i Oedolion)

27

Singing Prelims:  Ysgol Griffith Jones 1.15pm

(£1.00 adult entry fee)

Rhagbrofion Llefaru:  Ysgol Griffith Jones 1.15yh (£1.00 tâl mynediad i oedolion)

28

Reciting Prelims:  Ysgol Griffith Jones 1.15pm

(£1.00 adult entry fee)

Mawrth / March

Dathlu Gŵyl Dewi: y plant i wisgo Gwisg Gymreig

1

Celebrating St David’s Day: the children to wear Welsh Costume

Eisteddfod Cylch Cwm Taf (gan gynnwys holl cystadleuthau dawns) - Ysgol Griffith Jones 10.00yb (£4.00 tâl mynediad i oedolion)

3

Cwm Taf Area Eisteddfod (including all dance competitions) - Ysgol Griffith Jones 10.00am

(£4.00 adult entry fee)

Gwasanaeth Dosbarth:  BECA

8

Class Assembly:  BECA

Dathlu Diwrnod y Llyfr

8

Celebrating World Book Day

Cystadleuaeth Trawsgwlad i Ysgolion Cynradd Dyfed ar Faes y Sioe, Nantyci - 4.30yh

15

Dyfed Primary Schools Cross-Country Competition at Nantyci Showground - 4.30pm

Eisteddfod Ddawns yr Urdd Rhanbarth Gorllewin Myrddin Cynradd ac Uwchradd:

Ysgol y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin - 5.00yh

(£4.00 tâl mynediad i oedolion)

19

Urdd Primary & Secondary County Dancing Competition: Ysgol Griffith Jones - 5.00pm

(£4.00 adult entry fee)

Gwasanaeth Dosbarth: Pwyll

23

Class Assembly: Pwyll

Gweithgareddau 'Sport Relief'

23

Sport Relief Activities

Gŵyl Offerynnol yr Urdd (pob cystadleuaeth offerynnol yr Eisteddfod):  10.00yb yn Neuadd Pontyberem (£4.00 tâl mynediad i oedolion)

23

Urdd Instrumental Festival (for every Eisteddfod instrumental competition): Pontyberem Hall – 10.00am

(£4.00 adult entry fee)

Sioe i’r ysgol gyfan – ‘Robin Hood’

23

Whole school show - ‘Robin Hood’

Eisteddfod Cynradd Rhanbarth Gorllewin Myrddin:  Ysgol y Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin - 9.00yb (£4.00 tâl mynediad i oedolion)

24

County Primary Eisteddfod:  

QE High School, Carmarthen, 9.00am

(£4.00 adult entry fee)

Noson Rieni

26+27

Parents’ Evening

Gwasanaeth Dosbarth:  CULHWCH

29

Class Assembly:  CULHWCH

Diwrnod Ola’r Tymor

29

Last Day of Term

Ebrill/April

GWYLIAU’R PASG

2-13

EASTER HOLIDAYS

Dydd Llun - Diwrnod HMS - dim ysgol i blant

16

Monday - INSET - no school for children

 

TYMOR YR HYDREF 2017 AUTUMN TERM

DYDDIADAU I’W COFIO  /  DATES TO REMEMBER

MEDI / SEPTEMBER

Clybiau gweithgareddau ar ôl ysgol wythnosol i ddisgyblion  Bl 3-6 yn dechrau  (gorffen ar 28/11/17)

12

Weekly after-school activity clubs for Yrs 3-6 pupils commence (finish on 28/11/17)

Gwersi nofio dyddiol i blant Bl 3

21-29

Daily swimming lessons for Yr3 pupils

Trawsgwlad Ysgolion Cynradd Sir Gâr ar Faes y Sioe, Nantyci - 4.30yh

21

Carmarthenshire Primary Schools Cross-Country Competition at Nantyci Showground - 4.30pm

Ffotograffydd Finesse 8.45yb

(lluniau unigol, grŵp a teuluoedd)

25

Finesse Photographer 8.45am

(individual, group and family photos)

Bore Coffi Macmillan – Neuadd yr Ysgol -10.00yb

29

Macmillan Coffee Morning – School Hall – 10.00am

Rygbi’r Urdd Bl5&6 – Clwb y Cwins, Abergwili

29

Yr5&6 Urdd Rugby Tournament – Abergwili

 

 

 

HYDREF / OCTOBER

 Pêl-droed Cymysg yr Urdd Bl5&6, Ysgol Maes y Gwendraeth

12

Urdd Mixed Football Competition, Ysgol Maes y Gwendraeth

Ffair Lyfrau yn y neuadd – 3.00-4.15pm

10-12

Book Fair in the hall – 3.00-4.15pm

Gwersyll Pentywyn (Bl6)

16-20

Pendine Camp (Yr6)

Brechiad Ffliw – Derbyn, 1, 2,3 a 4

17

Flu Vaccine – Reception, 1,2, 3 & 4

 Pêl-droed yr Urdd i Ferched Bl5&6

Ysgol Maes y Gwendraeth

17

Yr5&6 Girls Urdd Football Tournament

Ysgol Maes y Gwendraeth

Gala Nofio yr Urdd - Caerfyrddin

23

Urdd Swimming Gala - Carmarthen

Nosweithiau Rieni

23+24

Parents Evenings

Gwasanaeth Diolchgarwch - casglu at elusen

27

Thanksgiving Service - collection for charity

HANNER TYMOR

30/10- 3/11

HALF TERM

 

 

 

TACHWEDD / NOVEMBER

Cystadleuaeth Pêl-rwyd yr Urdd Bl5&6 – Y Pod, Caerfyrddin

9

Yr5&6 Urdd Netball Tournament - The Pod, Carmarthen

Sioe Theatr y Lyric – Bl2-6 Ffrwd Gymraeg

14

Lyric Theatre Show – Yrs2-6 Welsh Stream

Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd

30

Urdd Gymnastic Competition

Bingo Ben

30

Bingo Ben

 

 

 

RHAGFYR / DECEMBER

Sioe Nadolig Cyw (Meithrin i Bl1) – Neuadd y Gwendraeth

7

Cyw Christmas Show (Nursery to Yr1) – Gwendraeth Hall

Ffair Nadolig CRAFf

8

PTFA Christmas Fayre

Cyngerdd Nadolig (6.00yh)

12

Christmas Concert (6.00pm)

Cyngerdd Nadolig (1.30yh)

13

Christmas Concert (1.30pm)

Cyngerdd Nadolig (6.00yh)

13

Christmas Concert (6.00pm)

Cinio Nadolig

14

Christmas Dinner

Sioe Theatr y Torch - Dosb:  OLWEN & MYRDDIN

15

Torch Theatre - Class: OLWEN & MYRDDIN

Parti Nadolig Meithrin-Bl2

18

Nursery-Yr2 Christmas Party

Parti Nadolig Bl3-6

21

Yr3-6 Christmas Party

Diwrnod ola’r tymor

ysgol yn cau ar gyfer GWYLIAU’R NADOLIG

22

Last day of term

school breaks for CHRISTMAS HOLIDAYS

 

 

 

IONAWR 2018 JANUARY

Diwrnod HMS - Ysgol ar gau i ddisgyblion

8

INSET Day - School closed for pupils

Dydd Mawrth - Dechrau Tymor y Gwanwyn

9

Tuesday - Spring Term commences